Hakuohjeet – Kansainvälinen matka-avustus

Avustuksen myöntämisperusteet:

Avustus myönnetään esiintymis- ja opintomatkoihin ulkomaille. Avustus voi kohdistua matkalippuihin, osallistumismaksuihin tai yöpymiskustannuksiin. Avustus voidaan myöntää ryhmälle, joka on osallistunut ennen matkaa Nuori Kulttuuri -toimintaan kolmen vuoden sisällä. Ryhmän jäsenet ovat voineet osallistua joko esiintyjinä tai tekijöinä (esim. tuottaja, viestintätiimi, roudarit, stagemanagerit).

Etusijalla rahoja jaettaessa ovat ryhmät, mutta erityisistä syistä avustus voidaan antaa myös kahden hengen työryhmälle. Henkilökohtaisia avustuksia tai vain osalle ryhmästä kohdistuvaa avustusta ei myönnetä. Ryhmän vetäjää ja huoltajia ei lasketa ryhmän jäseniksi. Esiintymisiin liittyvissä avustuksissa ryhmä saa poiketa kolmasosalla alkuperäisestä kokoonpanosta. Ryhmän jäsenten on oltava alle 29-vuotiaita.

Jos taustalla on isompi organisaatio, voi sama taho olla hakijana eri ryhmille. Avustusta ei myönnetä korkeakoulujen tai yliopistojen ryhmille. Ohjelman kautta tuetaan kulttuurisen nuorisotyön kansainvälistymistä eikä avustusta myönnetä kilpailutarkoituksessa tehtäviin matkoihin.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

- Lista ryhmän jäsenistä (nimi ja syntymävuosi)
- Esiintymiskutsu tai vahvistus tapahtumaan tai tutustumiskäyntiin osallistumisesta
- Päiväkohtainen matkaohjelma

Haettava tuki

Avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen määrään vaikuttavat hakukierroksen aikana tulleiden hakemusten määrä, haettu kokonaisavustussumma sekä arvio hakemuksesta.

Avustus kohdennetaan ensisijaisesti matkakuluihin kotimaassa ja ulkomailla, mutta avustusta voidaan myöntää myös majoitus- ja osallistumiskustannuksiin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi esiintymismatkan kokonaiskustannukset, omarahoitusosuus sekä muista rahoituslähteistä haettu ja saatu tuki. Avustuksella ei voi rahoittaa kaikkia esiintymismatkan kuluja. Kokonaiskustannusten kattamiseksi ryhmän tulee koota rahoitus muilla rahoituslähteillä.

Avustuksesta päättäminen ja päätöksestä ilmoittaminen

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä. Haku- ja päätösprosessin etenemisestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Lista tuetuista esiintymismatkoista julkaistaan Nuori Kulttuurin ja Suomen Nuorisoseurojen verkkosivuilla.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen saajan kanssa tehdään päätöksen jälkeen delegointisopimus, joka on ehtona avustuksen maksamiselle. Avustus voidaan maksaa ryhmälle pääsääntöisesti matkan jälkeen loppuraportin ja tositteiden perusteella. Mikäli ryhmä haluaa avustuksen maksettavaksi ennen matkaa, sen on toimitettava tositteet maksetusta matkasta. Avustus maksetaan yhdessä erässä, joten maksetun summan tulee olla suuruudeltaan vähintään yhtä paljon kuin myönnetty avustus. Avustusta tulee pyytää maksettavaksi kirjallisesti.

Avustuksen saajan velvoitteet

Myönteisen avustuspäätöksen saanut hakija sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen 1-2 sivun pituisen loppuraportin Nuori Kulttuurille kahden kuukauden sisällä esiintymismatkan päättymisestä. Loppuraportti koostuu kirjallisesta matkakertomuksesta sekä tilityksestä. Tilitys koostuu kokonaiskustannusten yhteenvedosta, toteutuneista tuloista sekä matkustamiseen liittyvistä kuiteista. Raportointi käytetyn summan edestä riittää.

Matkakertomus on kuvaus matkan aikana toteutuneista esiintymisistä tai opintomatkasta, matkalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, kokemuksista sekä matkan näkyvyydestä koti- ja ulkomailla. Mainitse raportissasi esimerkiksi, saiko vierailunne näkyvyyttä paikallisessa mediassa tai vaikkapa opintomatkanne kohteen blogissa. Avustuksen saaja sitoutuu myös kertomaan avustuksesta matkaan liittyvän viestinnän yhteydessä.

Nuori Kulttuuri varaa oikeuden hyödyntää loppuraportteja kulttuuriseen nuorisotyöhön liittyvissä kehittämis- ja koulutustehtävissä sekä viestinnässä.

Hakija vastaa hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista ennen matkan toteutumista. Mikäli esiintymis- tai opintomatka toteutetaan avustushakemuksessa esitetyistä tiedoista poikkeavalla tavalla, voidaan avustus tai osa siitä jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Hakuaika

Tukea voidaan myöntää 1.1.–31.12.2024 välisenä aikana toteutettaville esiintymismatkoille. Vuoden 2024 avustukset pyritään jakamaan kevään 2024 aikana. Jos avustusta jää jaettavaksi, jatketaan hakua myös syksylle, mutta kannattaa olla ajoissa liikkeellä.