Regler för ansökning – Internationella resebidrag

Utdelningskriterier:

Nuori Kulttuuri beviljar bidrag för uppträdanden och studieresor utomlands. Man kan få bidrag för biljetter, deltagaravgifter eller övernattningskostnader. Bidrag kan beviljas till grupper som har deltagit i Nuori Kulttuuris verksamhet inom tre år före resan. Gruppmedlemmarna kan ha deltagit i verksamheten antingen som uppträdare eller i övriga roller (t.ex. producent, kommunikationsgrupp, roudare, stagemanager).

Grupper prioriteras vid fördelning av bidrag. Av särskilda skäl kan bidrag dock beviljas även till två personers arbetsgrupper. Vi beviljar inte personligt bidrag eller bidrag till endast en del av gruppen. Gruppledaren och medföljande vuxna räknas inte som medlemmar. Om en grupp söker bidrag till uppträdanden får gruppen avvika från sin ursprungliga sammansättning med en tredjedel. Alla medlemmar i gruppen måste vara under 29 år gamla.

Om bakgrundsorganisationen är större kan samma person fylla i ansökan för flera grupper. Bidrag beviljas inte till grupper vid högskolor eller universitet. Genom bidragsprogrammet stöder vi internationaliseringen av kulturellt ungdomsarbete. Bidrag beviljas inte till tävlingsresor.

Bilagor till ansökan

Följande måste bifogas ansökan:

– Lista över gruppens medlemmar (namn och födelseår)
– Inbjudan eller bekräftelse på att gruppen tar del i ett evenemang eller ett studiebesök
– Reseprogram dag per dag

Bidrag som söks

Bidraget är behovsprövat. Bidragsbeloppet beror på antalet ansökningar som kommit in under ansökningsomgången, det sammanlagda begärda bidraget och vår utvärdering av ansökningen.

Bidraget är avsett primärt för resekostnader inom landet och utomlands. Bidrag kan dock beviljas även för övernattningskostnader och deltagarkostnader. Den sökande ska ange totalkostnaderna för resan, självfinansiering och det bidrag som sökts och fåtts från övriga håll. Vårt bidrag täcker inte alla kostnader för resan. För att kunna täcka alla kostnader måste gruppen samla in finansiering från övriga håll.

Beslut om bidrag och anmälan om beslut

Styrelsen till Suomen Nuorisoseurat ry fattar beslut om bidrag. De sökande informeras om ansöknings- och beslutsprocessens gång via e-post. En lista över bidragsmottagarna läggs ut på Nuori Kulttuuris och Suomen Nuorisoseurats webbplats.

Utbetalning av bidrag

Efter vi har fattat beslutet gör vi ett delegeringsavtal med bidragsmottagaren. Det är ett villkor för utbetalning. Bidraget betalas i huvudsak efter resan, på grundval av en slutrapport och verifikationer. Om gruppen vill att bidraget betalas redan före resan, måste gruppen lämna in kvitton på betalda resekostnader. Bidraget betalas som ett engångsbelopp. Därför måste det utbetalade beloppet vara minst lika stor som det beviljade bidraget. Begäran om utbetalning måste vara skriftlig.

Bidragsmottagarens skyldigheter

När ansökan har godkänts förbinder bidragsmottagaren sig till att lämna in till Nuori Kulttuuri en fritt formulerad slutrapport på 1–2 sidor inom två månader efter resan. Slutrapporten består av en skriftlig reseskildring och en redovisning. Redovisningen består av en sammanfattning av resans totalkostnader, det mottagna beloppet och kvittona på resekostnader. Gruppen behöver endast redovisa det belopp som har använts.

Med reseskildring avses en beskrivning av uppträdandet eller studieresan, måluppfyllelsen för resan, gruppens erfarenheter och den synlighet som resan fått inom landet och utomlands. Berätta till exempel om ert besök fick synlighet i lokala medier eller i en blogg som skrivs av den organisation ni besökte. Bidragsmottagaren förbinder sig även till att berätta om bidraget i sin kommunikation om resan.

Nuori Kulttuuri förbehåller sig rätten att använda slutrapporterna vid utveckling av kulturellt ungdomsarbete, i utbildningssyfte och i kommunikation.

Den sökande ansvarar för att uppgifterna i ansökningen är korrekta. Den sökande måste meddela om eventuella förändringar före resan. Om uppträdandet eller studieresan genomförs på ett sätt som avviker från uppgifterna i ansökan, kan vi underlåta att betala bidraget eller en del av det eller kräva tillbaka det redan utbetalda bidraget.

Ansökningstid

Bidrag kan beviljas för resor som genomförs mellan 1.1–31.12.2024. 2024 års bidrag är tänkta att delas ut under våren 2024. Om tillgängliga pengar finns kvar kommer sökandet att fortsätta till hösten.